Główny banner
Polityka prywatności

Informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, Współadministratorami Państwa danych osobowych są podmioty z Grupy ALAB zgodnie z porozumieniem o współadministrowaniu dostępnym na stronie alablaboratoria.pl
 2. Pańskie dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 • prowadzenia obecnej oraz przyszłych procedur naboru na podstawie wyrażonej zgody (art 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pańskie dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, tj. dostawcy usług i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line z którymi Administrator i Współadministratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy. W przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji. W zakresie, w jakim Pańskie dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury naboru.
  W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
  Informujemy, że ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowym. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@alab.com.pl Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.